Postępowanie reklamacyjne i prawo odstąpienia od umowy

 1. Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedane Towary.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego Towar ma wady fizyczne lub prawne.
 4. Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady Towarów w przypadku ich sprzedaży Klientowi będącemu przedsiębiorcą.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta będącego przedsiębiorcą obejmuje rzeczywisty rozmiar szkody. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za szkodę w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty Wartości zamówienia, jaką poniósł Klient będący przedsiębiorcą.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie będące efektem ubocznym straty głównej lub szkody – na przykład za utratę zysku lub możliwości biznesowych, za niedostarczenie Towaru lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniem, na które Sprzedawca nie ma wpływu, między innymi przez pożar, powódź, burzę, zamieszki, zakłócenia porządku publicznego, wojnę, katastrofę nuklearną lub działalność terrorystyczną.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej maksymalna odpowiedzialność Sprzedawcy za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złożenia zamówienia nie może przekraczać całkowitej Wartości zamówienia.
 8. W razie wykrycia jakichkolwiek wad zakupionego Towaru Klientowi przysługuje w ciągu 2 lat od wydania Towaru Klientowi lub osobie trzeciej innej niż przewoźnik i wskazanej przez Klienta prawo do złożenia reklamacji.
 9. W wypadku reklamacji widocznych wad materiałowych lub wykonania dostarczonych Towarów, w tym wad powstałych podczas transportu, należy jak najszybciej odesłać Towar wraz z Dowodem zakupu na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w pkt. II ust. 2 Regulaminu i poinformować Sprzedawcę o jego wadach za pomocą dołączonej pisemnej reklamacji.
 10. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po wykryciu wady, nie później niż w ciągu 1 roku od jej wykrycia. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony również pisemnie.
 11. Jeśli wystąpił problem z Towarem kupionym w Sklepie Internetowym i Konsumentowi nie udało się uzyskać rozstrzygnięcia reklamacji przez Sprzedawcę, może ją zgłosić w systemie internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”).
 12. Platforma ODR oferuje Konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Platforma ODR jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/odr.
 13. Konsument, w ciągu 14 dni od daty w której wszedł w posiadanie Towaru lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) Towaru kupionego w Sklepie Internetowym. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru zindywidualizowanego.
 14. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 13 powyżej Konsument jest zobowiązany przekazać niezwłocznie na adres email: zwroty@doodots.com Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu sprzedaży. Oryginał oświadczenia wraz z Dowodem zakupu Konsument powinien załączyć do przesyłki zwrotnej.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrócenia na swój koszt wszystkich elementów zamówienia w niezmienionym stanie w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. II ust. 2 Regulaminu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 16. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy uiszczoną Wartość zamówienia, w tym koszty dostawy Towaru do Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda innego sposobu zwrotu płatności, a sprzedawca go zaakceptuje.

Załącznik nr 1: wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy