Formy płatności

  1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
    1. przelew przy użyciu elektronicznej platformy płatności Przelewy 24 (obsługuje także przelewy zagraniczne i karty kredytowe),
    2. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Nest Bank SA o numerze: 29253000082057105693130001.
  2. Zapłaty za zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość zamówienia.
  3. Zapłata Wartości zamówienia może być dokonana przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia do realizacji lub przyjęcia do realizacji tylko części zamówienia, zaliczka zostanie odpowiednio Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą, a Wartością zamówienia przyjętego do realizacji.