REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOODOTS

I. Informacje ogólne

 1. Informacje dotyczące Towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz ich opisy zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Towary oferowane przez Sprzedawcę mogą być wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od prezentowanej w serwisie przez Sprzedawcę. Wszystkie Towary są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Sprzedawca dokłada starań, aby możliwie wiernie prezentować Towary, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu, dlatego nie jest możliwe zagwarantowanie, że każdy komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.
 3. Wymiary Towaru podane w Serwisie są jedynie orientacyjne i mają ułatwić wybór modelu lub fasonu, ale nie są rzeczywistymi wymiarami produktu. Wymiary rzeczywiste mogą się różnić zależnie od materiału, z którego wykonano produkt.
 4. Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności grafiki, wzory, zdjęcia, teksty oraz dźwięki. Wszelkie utwory dostępne w serwisie oraz znaki towarowe i inne oryginalne materiały są własnością Sprzedawcy.
 5. Klienci i inne podmioty zobowiązani się do wykorzystania wszelkich zawartych w Serwisie treści jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian i inne wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie do celów komercyjnych. Wykorzystanie treści zawartych w Serwisie wymaga uzyskania pozwolenia Sprzedawcy.

II. Definicje

 1. Serwis/Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna, stworzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego pod adresem www.doodots.com oraz realizację operacji handlowych;
 2. Sprzedawca - Szymon Kozłowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Doodots Szymon Kozłowski z siedzibą pod adresem: ul. Bartycka 61/B5, 00-716 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 383520694, NIP: 929-17-14-877, e-mail: kontakt@doodots.com;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Towar – oferowana przez Sprzedawcę rzecz lub rzecz wykonana na zamówienie Klienta tzw. Towar zindywidualizowany, którego projekt tworzy Klient poprzez wybór połączeń dostępnych wzorów i produktów. Towar zindywidualizowany stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta oraz służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7. Koszt wysyłki – wskazany przez Sprzedawcę koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres;
 8. Firma kurierska – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Sprzedawcę do wykonywania jego zobowiązań związanych z dostawą zamówienia do Klienta;
 9. Dowód zakupu – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego Towaru w Sklepie Internetowym. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia, czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta;
 10. Wartość zamówienia – suma cen za wszystkie zamówione Towary i kosztów wysyłki zamówienia;
 11. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO;
 12. Administrator Danych Osobowych – należy rozumieć przez to Sprzedawcę.

III. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Wyświetlanie stron Serwisu oraz świadczenie usług handlowych możliwe jest pod warunkiem spełniania przez urządzenie końcowe Klienta minimalnych warunków technicznych niezbędnych do wyświetlania stron, tj.
 • dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarka internetowa obsługująca CSS i Java Script, z włączoną obsługą Cookies.

IV. Rejestracja i składanie zamówień

 1. Klient zainteresowany zakupem Towarów za pośrednictwem Serwisu może zarejestrować się w Serwisie lub dokonać zakupu bez rejestracji.
 2. W celu zarejestrowania się w Serwisie Klient wypełnia formularz znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja Klienta wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do realizacji zamówień, w tym prawidłowych danych do wysyłki obejmujących imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy (opcjonalnie), dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia), aktywny adres e-mail Klienta, aktywny numer telefonu Klienta, jak również określenia loginu i hasła do konta w Serwisie, a następnie dokonania aktywacji konta. Aktywacja konta następuje poprzez zatwierdzenie rejestracji za pomocą potwierdzenia aktywacji w wysłanym do Klienta przez Serwis e-mailu zawierającym link aktywacyjny. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 3. Klient posiadający status zarejestrowanego składa zamówienie po zalogowaniu się w Serwisie poprzez wybór odpowiedniego Towaru i wskazaniu jego cech i dodanie go do koszyka oraz wyboru formy płatności, a następnie przez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego składa zamówienie tak jak użytkownicy zarejestrowani, z tym że w trakcie składania zamówienia muszą oni podać Dane Osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia i dostarczenia takiej faktury.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 w dni w tygodniu, przez cały rok.
 7. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 9. Złożenie zamówienia będzie każdorazowo potwierdzane w wiadomości wysłanej na adres e-mail. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Sprzedawca może nie przyjąć zamówienia do realizacji bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia zamówienia do realizacji są w szczególności niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Klient może po złożeniu zamówienia anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie na adres kontakt@doodots.com pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

V. Realizacja zamówienia

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na adres email wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Sprzedawcy Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Za moment zapłaty uważa się dzień przekazania zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku płatności bezpośrednich.
 3. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie czterech Dni Roboczych od złożenia zamówienia oznacza nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. Sprzedawca może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w zamówieniu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części zamówienia do realizacji.
 5. Na podstawie umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności Towarów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy Wartości zamówienia oraz do odebrania zamówienia.
 6. Skutki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa w ust. 2 powyżej zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości zamówienia) skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży.
 7. Strony umowy sprzedaży mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w ust. 2 powyżej uznaje się za niezastrzeżony.
 8. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 9. Wartość zamówienia podawana jest w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia zamówienia oraz formy płatności.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 11. Sprzedawca realizuje zamówienie poprzez skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej Towary wskazane w przyjętym do realizacji zamówieniu.
 12. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty Wartości zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.
 13. Produkty niedostępne w chwili złożenia przez Klienta zamówienia lub produkty zindywidualizowane przez Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie ustalonym na drodze e-mailowej.
 14. Zrealizowane zamówienie Sprzedawca nadaje do Klienta. Klient otrzyma od Sprzedawcy informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

VI. Towary zindywidualizowane

 1. W przypadku Towarów zindywidualizowanych to Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór w szczególności rozmiaru, projektu graficznego i materiału.
 2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub projekt graficzny mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje odstąpienie od umowy i zwrot Towaru zindywidualizowanego, który został wyprodukowany według specyfikacji Klienta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. doboru koloru, wzoru, rozmiaru).
 4. Jeżeli nie można zrealizować zamówienia, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VII. Formy płatności

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1. przelew przy użyciu elektronicznej platformy płatności Przelewy 24 (obsługuje także przelewy zagraniczne i karty kredytowe),
  2. przelew tradycyjny w przypadku Towarów zindywidualizowanych to Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór w szczególności rozmiaru, projektu graficznego i materiału, na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Nest Bank SA o numerze: 29253000082057105693130001.
 2. Zapłaty za zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość zamówienia.
 3. Zapłata Wartości zamówienia może być dokonana przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia do realizacji lub przyjęcia do realizacji tylko części zamówienia, zaliczka zostanie odpowiednio Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą, a Wartością zamówienia przyjętego do realizacji.

VIII. Dostawa zamówienia

 1. Towar zamówiony przez Klienta będzie dostarczany na jego koszt:
  1. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Firmy kurierskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Firm kurierskich dostępnych na stronach internetowych pod linkami https://www.dpd.com.pl/Inne/Regulaminy lub https://www.fedex.com/pl-pl/domestic-conditions-of-carriage.html
  2. poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z Regulaminem świadczenia powszechnych usług pocztowych Poczty Polskiej dostępnym na stronie internetowej https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/07/regulamin-swiadczenia-uslug-powszechnych-28-czerwca-2013. pdf lub w sposób indywidualnie ustalony z Klientem.
 2. W chwili odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku lub niekompletności, Klient powinien spisać protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisany przez przedstawiciela Firmy kurierskiej/Poczty Polskiej i Klienta, a następnie niezwłocznie przesłać go na adres e-mail: zwroty@doodots.com informując, że przesyłka nie została odebrana i zachować kopię protokołu szkody.
 3. Towary dostarczane będą pod adres wskazany przez Klienta przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia. Faktura może być wystawiona na inny adres niż adres podany przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia.
 4. Koszty dostawy obejmują koszty pakowania i wysyłki Towaru.

IX. Postępowanie reklamacyjne i prawo odstąpienia od umowy

 1. Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedane Towary.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego Towar ma wady fizyczne lub prawne.
 4. Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady Towarów w przypadku ich sprzedaży Klientowi będącemu przedsiębiorcą.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta będącego przedsiębiorcą obejmuje rzeczywisty rozmiar szkody. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za szkodę w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty Wartości zamówienia, jaką poniósł Klient będący przedsiębiorcą.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie będące efektem ubocznym straty głównej lub szkody – na przykład za utratę zysku lub możliwości biznesowych, za niedostarczenie Towaru lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniem, na które Sprzedawca nie ma wpływu, między innymi przez pożar, powódź, burzę, zamieszki, zakłócenia porządku publicznego, wojnę, katastrofę nuklearną lub działalność terrorystyczną.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej maksymalna odpowiedzialność Sprzedawcy za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złożenia zamówienia nie może przekraczać całkowitej Wartości zamówienia.
 8. W razie wykrycia jakichkolwiek wad zakupionego Towaru Klientowi przysługuje w ciągu 2 lat od wydania Towaru Klientowi lub osobie trzeciej innej niż przewoźnik i wskazanej przez Klienta prawo do złożenia reklamacji.
 9. W wypadku reklamacji widocznych wad materiałowych lub wykonania dostarczonych Towarów, w tym wad powstałych podczas transportu, należy jak najszybciej odesłać Towar wraz z Dowodem zakupu na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w pkt. II ust. 2 Regulaminu i poinformować Sprzedawcę o jego wadach za pomocą dołączonej pisemnej reklamacji.
 10. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po wykryciu wady, nie później niż w ciągu 1 roku od jej wykrycia. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony również pisemnie.
 11. Jeśli wystąpił problem z Towarem kupionym w Sklepie Internetowym i Konsumentowi nie udało się uzyskać rozstrzygnięcia reklamacji przez Sprzedawcę, może ją zgłosić w systemie internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”).
 12. Platforma ODR oferuje Konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Platforma ODR jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/odr.
 13. Konsument, w ciągu 14 dni od daty w której wszedł w posiadanie Towaru lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) Towaru kupionego w Sklepie Internetowym. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru zindywidualizowanego.
 14. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 13 powyżej Konsument jest zobowiązany przekazać niezwłocznie na adres email: zwroty@doodots.com Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu sprzedaży. Oryginał oświadczenia wraz z Dowodem zakupu Konsument powinien załączyć do przesyłki zwrotnej.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrócenia na swój koszt wszystkich elementów zamówienia w niezmienionym stanie w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. II ust. 2 Regulaminu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 16. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy uiszczoną Wartość zamówienia, w tym koszty dostawy Towaru do Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda innego sposobu zwrotu płatności, a sprzedawca go zaakceptuje.

X. Ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony Danych Osobowych Klientów i innych podmiotów korzystających z Serwisu.
 2. Sprzedawca jest zgodnie z RODO administratorem Danych Osobowych.
 3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym doodots Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca zbiera i przetwarza Dane Osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umów oraz przedstawiania informacji handlowych. Przedstawianie informacji handlowych następuje przez wyrażanie zgody na udzielanie takiej informacji oraz na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Klientom i innym podmiotom korzystającym z Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści ich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podawanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Jeżeli podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi, brak podania tych danych osobowych przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy.
 7. Uzyskane przez Sprzedawcę Dane Osobowe są poufne.
 8. Korzystanie z serwisu wymaga użycia Cookies, instalowanych na urządzeniu końcowym Klienta lub innego podmiotu korzystającego z Serwisu.
  1. Szczegółowe dane dotyczące zbieranych przez Sprzedawcę informacji oraz informacje o prawach przysługujących Klientom i innym podmiotom korzystającym z Serwisu, jak również informacje o obowiązkach Administratora Danych znajdują się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies i są dostępne pod adresem:
 9. https://doodots.com/content/6-polityka-prywatnosci
 10. hhttps://doodots.com/content/28-pliki-cookies-i-informacje-techniczne.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, nie powoduje to naruszenia skuteczności zawartych umów. W takim przypadku zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Prawem właściwym do zawartych umów pozostaje prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Sądem właściwym do rozwiązywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub zawartych z jego wykorzystaniem umów pozostaje sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, chyba że przepisy szczególne ustanawiają inną właściwość sądu. Przepisy szczególne w zakresie właściwości dotyczą przede wszystkim Konsumentów.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia umowy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30-09-2018 .

Załącznik nr 1: wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy